fyqt.net
当前位置:首页 >> log2(3)=A,那么log29%2log26 >>

log2(3)=A,那么log29%2log26

log38-2log36=3log32-2(log32+1)=log32-2,∵a=log32,∴log32-2=a-2.即log38-2log36=a-2.故答案为:a-2.

太搞了吧,对数的底呢?看题型应该是以10为底的。下面就按以10为底的修改后解题如下。 解: lg150 = lg(300/2) = lg3 + lg100 - lg2 = b + 2 - a 。

(1)∵log310=a,∴a=1lg3,∵log625=b=2lg5lg2+lg3=2?2lg2lg2+lg3=2?2lg2lg2+1a,∴lg2=2a?ba(b+2),log445=lg452lg2=2lg3+lg52lg2=2lg3+1?lg22lg2=2a+1?2a?ba(b+2)22a?ba(b+2)=3b+ab+44a?2b.(2)∵log627=a=3lg3lg2+lg3,∴lg3=alg23?a,∴log1816...

log₃8-2log₃6 =log₃2³-2(log₃3+log₃2) =3log₃2-2(1+log₃2) =log₃2 -2 =a-2

设所有等式的值为t 所以a=2^(t-2) b=3^(t-3) a+b=6^t 所以1/a+1/b=(a+b)/ab=6^t/[2^(t-2)*3^(t-3)]=6^t/[(2^t)/4*(3^t)/27]=108

2的log2(3)答案是3 1、计算过程: 设2^[log2(3)]=x 2^[log2(3)]=x的两边取2为底的对数得 2^[log2(3)]=log2(3) x=log2(x) 即log2(3)=log2(x) 2=x 2^(log2(3))=3 2、对数函数知识点简介: (1)定义: a.对数:一般地,如果a(a大于0,且a不等...

换底公式:loga(b)=logc(b)/logc(a) 左边换成以3为底 =log3(2)/log3(9)=右边

log3 8-2log3 6 = 3log3 2 - 2(log 3 3 + log 3 2) = 3log3 2 - 2(1 + log3 2) = log 3 2 - 2 = a - 2

P=log1/2(a+b)/2 Q=log1/2(√ab) M=log1/2(√(a+b)) 同底数 比较真数即可 0

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fyqt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com