fyqt.net
当前位置:首页 >> hEx string to BytE >>

hEx string to BytE

public class Zhuanhuan { public static byte[] hexStringToByte(String hex) { int len = (hex.length() / 2); byte[] result = new byte[len]; char[] achar = hex.toCharArray(); for (int i = 0; i < len; i++) { int pos = i * 2; result[...

/* * * Convert byte[] to hex string.这里我们可以将byte转换成int,然后利用Integer.toHexString(int) *来转换成16进制字符串。 * @param src byte[] data * @return hex string */ public static String bytesToHexString(byte[] src){ Strin...

byte[] b = Encoding.ASCII.GetBytes(s); 还是将字符串转成整形,再放到一个byte里面 那就这样: byte b = Convert.ToByte(s, 16);

int String2Hex(String str, BYTE *LL) { String bb; int len=str.Length(); for(int i=1;i

16进制与字符串、字节数组之间的转换 在串口通讯过程中,经常要用到 16进制与字符串、字节数组之间的转换 /// /// 字符串转16进制字节数组 /// /// /// private static byte[] strToToHexByte(string hexString) { hexString = hexString.Replac...

NSString *str = @"AA21f0c1762a3abc299c013abe7dbcc50001DD"; NSData* bytes = [str dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]; Byte * myByte = (Byte *)[bytes bytes]; NSLog(@"myByte = %s",myByte);

string result = string.Empty;byte[] bt = HexStringToByteArray(textBox3.Text);for (int i = 0; i < bt.Length; i++)//逐字节变为16进制字符,以%隔开{ result += "%"+Convert.ToString(bt[i], 16);}return result;

利用System.Convert.ToByte方法可以将 0x开始的十六进制格式字符串转换成byte类型值。例如 string s = "0x55";byte b = System.Convert.ToByte(s, 16);Console.WriteLine(b); //输出85s = "0xff";b = System.Convert.ToByte(s, 16);Console.Writ...

1. 字节数组转为 整型,需要调用 BitConvert的 ToInt方法 2. 调用Convert.ToString(整型,进制数) 来转换为想要的进制数 3. 一个小示例如下: using System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;namespace Conso...

byte类型是分不清0和00的。所以这个需求不成立

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.fyqt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com